VietNEWS Jan 15: Bài Phát Biểu Tổng Thống Trump. Tiêm Chủng Covid. Các Mạng Xã Hội.
Có Chuyển Ngữ Tiếng Việt.
https://youtu.be/cWkyPv1RgsE
VietNEWS Jan 15: Bài Phát Biểu Tổng Thống Trump. Tiêm Chủng Covid. Các Mạng Xã Hội. Có Chuyển Ngữ Tiếng Việt. https://youtu.be/cWkyPv1RgsE
6
0 Comments 0 Shares
Sponsored
Sponsored