NEWSMAX ĐƯA TIN TRUMP KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH TRANH CỬ TIẾP TỤC. ĐƯƠNG NHIÊN, VÌ ÔNG ẤY VẪN ĐANG LÀ TỔNG TƯ LỆNH VÀ SẼ LÀ TỔNG THỐNG THỨ 19 CỦA HOA KỲ THEO HIẾN PHÁP 1776.
NEWSMAX ĐƯA TIN TRUMP KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH TRANH CỬ TIẾP TỤC. ĐƯƠNG NHIÊN, VÌ ÔNG ẤY VẪN ĐANG LÀ TỔNG TƯ LỆNH VÀ SẼ LÀ TỔNG THỐNG THỨ 19 CỦA HOA KỲ THEO HIẾN PHÁP 1776.
6
1 Comments 0 Shares
Sponsored
Sponsored