Mọi người đều biết nhà tôi ở Mar-a-lago Palm Beach Floria, hết tuần sau mọi người sẽ biết nhà tôi ở 1600 Pennsylvania Avenue NW 20500, Washington DC"!
"Mọi người đã rất kiên nhẫn, giờ thì mọi người không phải chờ lâu hơn nữa"!
Mọi người đều biết nhà tôi ở Mar-a-lago Palm Beach Floria, hết tuần sau mọi người sẽ biết nhà tôi ở 1600 Pennsylvania Avenue NW 20500, Washington DC"! "Mọi người đã rất kiên nhẫn, giờ thì mọi người không phải chờ lâu hơn nữa"!
0 Comments 0 Shares
Sponsored
Sponsored